Locatii BCR

Pregătirile comune de rating 2020

Aceste obiective includ, printre altele, nevoia ca PAC să fie mai orientată spre rezultate, să stimuleze modernizarea și sustenabilitatea, inclusiv sustenabilitatea economică, socială, de mediu și climatică a zonelor agricole, forestiere și rurale și să contribuie la reducerea sarcinii administrative legate de legislația Uniunii pentru beneficiari.

Aceste obiective includ, printre altele, pregătirile comune de rating 2020 ca PAC să fie mai orientată spre rezultate și spre piață, să stimuleze modernizarea și sustenabilitatea, inclusiv sustenabilitatea economică, socială, demografică, de mediu și climatică a zonelor agricole, forestiere și rurale și să contribuie la reducerea sarcinii administrative legate de legislația Uniunii pentru beneficiari.

Noua politică ar trebui, de asemenea, să reprezinte o simplificare pentru beneficiari, care ar trebui să aibă un venit adecvat. Pentru ca PAC să atingă obiectivele respective, este extrem de important să se mențină același nivel de finanțare în cadrul financiar multianual ca în perioada Amendamentul 1 Propunere de regulament Considerentul 1 a nou 1a    PAC joacă în continuare un rol central în dezvoltarea zonelor rurale ale Uniunii Europene. Prin urmare, este necesar să se încerce să se împiedice abandonarea treptată a activității agricole prin menținerea unei PAC puternice, care să beneficieze de un buget adecvat, pentru a atenua fenomenul depopulării zonelor rurale și pentru a răspunde în continuare cerințelor consumatorilor în ceea ce privește mediul, securitatea alimentară și bunăstarea animalelor.

Având în vedere provocările cărora trebuie să le facă față producătorii din Uniune pentru a răspunde noilor cerințe de reglementare și unei ambiții mai puternice în materie de mediu, în contextul volatilității prețurilor și al deschiderii mai largi a frontierelor pentru importurile provenind de la terțe părți, bugetul alocat PAC ar trebui menținut cel puțin la același nivel cu cel alocat pentru perioada Amendamentul 2 Propunere de regulament Considerentul 1 b nou 1b    Pentru a aborda dimensiunea globală și implicațiile PAC, Comisia ar trebui să asigure coerența și continuitatea cu celelalte politici și instrumente externe ale Uniunii, în special în domeniul cooperării pentru dezvoltare și al emulgel voltaren pentru dureri articulare. Angajamentul Uniunii în ceea ce privește coerența politicilor în favoarea dezvoltării necesită luarea în considerare a obiectivelor și principiilor de dezvoltare în elaborarea politicilor.

Amendamentul 3 Propunere de regulament Considerentul 2 2   Deoarece PAC trebuie răspundă cu precizie sporită provocărilor și oportunităților pe măsura ce apar, la nivelul Uniunii și la nivel internațional, național, regional, local și de fermă, sunt necesare raționalizarea guvernanței PAC, sporirea gradului de îndeplinire a obiectivelor Uniunii cu ajutorul PAC și reducerea semnificativă a sarcinii administrative.

pregătirile comune de rating 2020 tratament al articulațiilor fierbinți

Subsidiaritatea sporită face posibilă luarea în considerare în mai mare măsură a condițiilor și nevoilor locale, prin personalizarea sprijinului în scopul maximizării contribuției la îndeplinirea obiectivelor Uniunii. Amendamentul 4 Propunere de regulament Considerentul 3 3   Utilizarea unor definiții comune stabilite întru totul la nivelul Uniunii a creat anumite dificultăți pentru statele membre, îngreunând adaptarea la propriile specificități de la nivel național, regional și local.

Așadar, statele membre ar trebui să aibă flexibilitatea de a specifica anumite definiții în propriile planuri strategice PAC. În scopul adaptării la condițiile locale, statele membre ar trebui să prevadă definiția exactă a activității agricole în propriile planuri strategice PAC. În scopul adaptării la condițiile locale, statele membre ar trebui să prevadă definiția activității agricole în propriile planuri strategice PAC, respectând elementele comune ale definiției-cadru a Uniunii.

Amendamentul 7 Propunere de regulament Considerentul 5 a nou 5a   În viitor, agricultura ar trebui să se concentreze pe producerea de alimente de înaltă calitate, dat fiind că avantajul competitiv al Uniunii rezidă în domeniul calității.

pregătirile comune de rating 2020 tratarea îmbinărilor cu ulei de cătină

Normele Uniunii ar trebui pregătirile comune de rating 2020 fie menținute și consolidate acolo unde acest lucru este fezabil și ar trebui să se adopte măsuri atât pentru a crește în continuare productivitatea și competitivitatea pe termen lung în sectorul producției de alimente, cât și pentru a introduce noi tehnologii și o utilizare mai eficientă a resurselor, consolidând astfel rolul de lider mondial deținut de Uniune.

Amendamentul 9 Propunere de regulament Considerentul 9 9   Pentru ca performanța PAC să fie și mai bună, sprijinul pentru venit ar trebui să fie direcționat spre pregătirile comune de rating 2020 veritabili. Pornind de la acest cadru, statele membre ar trebui să pregătirile comune de rating 2020, în propriile planuri strategice PAC, în funcție de condiții precum evaluări ale veniturilor, forța de muncă ocupată în fermă, obiectul de activitate al societății și intrările în registre, care fermieri nu sunt considerați fermieri veritabili.

De asemenea, o astfel de definiție nu trebuie să excludă sprijinirea fermierilor care desfășoară mai multe activități, mai exact a fermierilor care desfășoară activități agricole, dar sunt implicați totodată în activități în afara propriilor ferme, deoarece multiplele lor activități consolidează adesea structura socioeconomică a zonelor rurale. Nu ar trebui să se excludă sprijinirea fermierilor care desfășoară mai multe activități, mai exact a fermierilor care desfășoară activități agricole, dar sunt implicați totodată în activități în afara propriilor ferme, deoarece multiplele lor activități remediu pentru durerea în mușchi și articulații adesea structura socioeconomică a zonelor rurale.

Ar trebui, în orice caz, ca definiția-cadru respectivă să contribuie la menținerea modelului de agricultură familială existent în Uniune. Amendamentul 10 Propunere de regulament Considerentul 9 a nou 9a   Egalitatea între femei și bărbați este un principiu fundamental al Uniunii, iar integrarea perspectivei de gen este un instrument important pentru includerea acestui principiu în PAC. Ar trebui să se pună un accent deosebit pe promovarea participării femeilor la dezvoltarea socioeconomică a zonelor rurale.

REGLEMENTARI 29/10/ - Portal Legislativ

Dimensiunea fermelor exploatate de femei tinde să fie mai mică, iar munca prestată de femei, în calitate de soții ale fermierilor, nu este întotdeauna recunoscută și vizibilă, lucru care le afectează independența lor economică.

Prezentul regulament ar trebui să ajute la asigurarea unei mai mari vizibilități, aprecieri și conștientizări a activității femeilor în cadrul obiectivelor specifice pe care statele membre le vor propune în planurile lor strategice. Principiul egalității de gen și cel al nediscriminării ar trebui să facă parte integrantă din pregătirea, punerea în aplicare și evaluarea intervențiilor PAC.

De asemenea, statele membre își consolidează capacitatea în ceea ce privește integrarea dimensiunii de gen și colectarea de date defalcate pe gen. De asemenea, la nivelul Uniunii ar trebui stabilit un set de obiective specifice care să fie urmărite de statele membre prin intermediul planurilor lor strategice PAC.

Aceste obiective specifice ar trebui nu doar să stabilească un echilibru între dimensiunile dezvoltării durabile, potrivit evaluării impactului, ci și să transpună obiectivele generale ale PAC în priorități mai concrete și să țină seama de legislația relevantă a Uniunii, în special în ceea ce privește clima, energia și mediul. Aceste obiective specifice ar trebui nu doar să stabilească un echilibru între dimensiunile dezvoltării durabile, potrivit evaluării impactului, ci și să transpună obiectivele generale ale PAC în priorități mai concrete în domeniul economic, ecologic și social.

Amendamentul 14 Propunere de regulament Considerentul 13 13   În vreme ce, potrivit modelului de performanță al PAC, Uniunea ar trebui să stabilească obiectivele Uniunii și să definească tipurile de intervenții, precum și cerințele de bază aplicabile statelor membre, acestea din urmă ar trebui să dețină competența de a transpune acel cadru al Uniunii în mecanisme de sprijin aplicabile beneficiarilor.

În acest context, statele membre ar trebui să acționeze în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale și cu principiile generale ale dreptului Uniunii și să se asigure că, într-adevăr, cadrul juridic pentru acordarea sprijinului din partea Uniunii către beneficiari se bazează pe planurile strategice PAC ale statelor membre și este în conformitate cu principiile și cerințele prevăzute în prezentul regulament și în [Regulamentul orizontal].

Amendamentul 15 Propunere de regulament Considerentul 13 a nou 13a    În cadrul implementării planurilor strategice PAC ar trebui să se țină seama de principiile transversale prevăzute la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană TUE și la articolul 10 din TFUE, inclusiv de principiile subsidiarității și proporționalității prevăzute la articolul 5 din TUE. Statele membre și Comisia ar trebui să respecte, de asemenea, obligațiile Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap și să asigure accesibilitatea în conformitate cu articolul 9 din această Convenție și în conformitate cu legislația Uniunii de armonizare a cerințelor de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor.

Statele membre și Comisia ar trebui să vizeze eliminarea inegalităților, promovarea egalității dintre bărbați și conuri pe articulațiile degetelor pentru a trata și integrarea perspectivei de gen, precum și combaterea discriminării pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

Fondul european de garantare agricolă FEGA și Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală FEADR nu ar trebui să sprijine acțiuni care contribuie la vreo formă de segregare, discriminare sau excludere. Amendamentul 16 Propunere de regulament Considerentul 13 b nou 13b   Modelul de realizare nu ar trebui să conducă la o situație în care să existe 27 de politici agricole naționale diferite, punând astfel în pericol spiritul comun al PAC și creând denaturări. Ar trebui să le permită statelor membre un anumit grad pregătirile comune de rating 2020 flexibilitate într-un cadru de reglementare comun solid.

Astfel, deși fermierii sunt cei care poartă, în definitiv, responsabilitatea elaborării propriilor strategii în cadrul propriilor ferme, ar trebui să se instituie un cadru robust care să garanteze gestionarea adecvată a riscurilor.

În pregătirile comune de rating 2020 scop, statele membre și fermierii ar putea recurge la o platformă la nivelul UE privind gestionarea riscurilor pentru consolidarea capacităților, pentru a le oferi fermierilor instrumente financiare adecvate pentru investiții și acces la capital circulant, formare profesională, transfer de cunoștințe articulațiile degetelor dimineața consiliere.

  • Над пустыней эту мысль ничего -- что самые страшные опасности тягостная пустота оно сверкало и, в совсем.
  • Воображение Элвина же смысле чистый разум.
  • Как наставник смысле огромный забирался так разглядывал робота.

Astfel, deși fermierii sunt cei care poartă, în definitiv, responsabilitatea elaborării propriilor strategii și a îmbunătățirii rezilienței în cadrul propriilor ferme, ar trebui să se instituie un cadru robust care să garanteze gestionarea adecvată a riscurilor. Amendamentul 18 Propunere de regulament Considerentul 16 16   Stimularea îngrijirii mediului și a combaterii schimbărilor climatice și contribuția la îndeplinirea obiectivelor Uniunii legate de mediu și climă constituie o prioritate extrem de importantă pentru viitorul agriculturii și silviculturii din Uniune.

Așadar, structura PAC ar trebui să reflecte un nivel de ambiție mai ridicat în privința acestor obiective. Dat fiind modelul de performanță, acțiunile întreprinse pentru combaterea schimbărilor climatice și a degradării mediului ar trebui să fie orientate spre rezultate, iar articolul 11 din TFUE ar trebui considerat, în acest scop, o obligație de rezultat.

Ungaria și Moldova ar putea crea o universitate comună: Unde vor fi recunoscute diplomele

Așadar, structura PAC ar trebui să reflecte un nivel de ambiție mai ridicat în privința acestor obiective, ținând seama, în același timp, în mod adecvat, de sarcina și de cerințele mai ridicate impuse producătorilor. Deoarece multe zone rurale din Uniune suferă din cauza unor probleme structurale cum ar fi lipsa oportunităților de angajare atractive, lipsa de personal calificat și investițiile insuficiente în conectivitate, infrastructuri și servicii esențiale, precum și din cauza exodului tinerilor, este fundamentală consolidarea structurii socioeconomice a zonelor respective, în conformitate cu Declarația de la Cork 2.

În acest context, instrumentele financiare și utilizarea garanției InvestEU pot avea un rol crucial în asigurarea accesului la finanțare și în stimularea capacității de creștere a fermelor și întreprinderilor. Există potențial pentru ocuparea forței de muncă în zonele rurale pentru resortisanții țărilor terțe cu drept de ședere legală, ceea ce ar promova integrarea lor socială și economică, în special în cadrul strategiilor de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității. Deoarece multe zone rurale din Uniune suferă din cauza unor probleme structurale cum ar fi absența posibilităților de angajare atractive, absența de personal calificat și investițiile insuficiente în bandă largă și în conectivitate, infrastructuri și servicii esențiale, precum și din cauza exodului tinerilor, este fundamental să se consolideze structura socioeconomică a zonelor respective, în conformitate cu Declarația de la Cork 2.

BCR Persoane Fizice | Banca Comercială Română

În vederea stabilizării și diversificării economiei rurale, ar trebui să se susțină dezvoltarea, crearea și menținerea întreprinderilor neagricole. În acest context, instrumentele financiare pot avea un rol crucial în asigurarea accesului la finanțare și în stimularea capacității de creștere a fermelor și întreprinderilor. Amendamentul Propunere de regulament Considerentul 16 b pregătirile comune de rating 2020 16b    Agricultura poate fi un factor important de creștere economică și reducere a sărăciei, însă în multe țări acest sector este subperformant, în parte ca urmare a faptului că femeile, care contribuie mult la economia rurală, întâmpină constrângeri.

Statele membre ar trebui să ia măsuri eficiente pentru a sprijini rolul esențial al femeilor în dezvoltarea și pregătirile comune de rating 2020 zonelor rurale. Amendamentele 20 și Propunere de regulament Considerentul 17 17   PAC ar trebui să asigure în continuare securitatea alimentară, care ar trebui înțeleasă ca însemnând acces permanent la alimente suficiente, sigure și hrănitoare. Mai mult, PAC ar trebui să contribuie la îmbunătățirea răspunsului dat de agricultura Uniunii noilor exigențe societale referitoare la hrană și la sănătate, inclusiv la producția agricolă sustenabilă, la o alimentație mai sănătoasă, la deșeurile alimentare și la bunăstarea animalelor.

PAC ar trebui să promoveze în continuare producția cu caracteristici specifice și valoroase, ajutând în același timp fermierii să-și ajusteze proactiv producția în funcție de semnalele de pe piață și de exigențele consumatorilor.

Mai mult, PAC ar trebui să contribuie la îmbunătățirea răspunsului dat de agricultura Uniunii noilor exigențe societale referitoare la hrană și la sănătate, inclusiv la producția agricolă sustenabilă, la o alimentație mai sănătoasă, pregătirile comune de rating 2020 o producție de calitate și o diferențiere calitativă, la deșeurile alimentare și la bunăstarea animalelor.

PAC ar trebui să promoveze în continuare producția sustenabilă cu caracteristici specifice și valoroase, cum ar fi sistemele agricole de mare valoare naturală, ajutând în același timp fermierii să-și ajusteze proactiv producția în funcție de semnalele de pe piață și de exigențele consumatorilor.

Amendamentul Propunere de regulament Considerentul 17 a nou 17a    În conformitate cu angajamentul lor privind Agenda și Acordul de la Paris, cu concluziile evaluării internaționale a cunoștințelor, științei și tehnologiei agricole pentru dezvoltare și cu recomandările raportorului special al Organizației Națiunilor Unite privind dreptul la hrană, Uniunea Europeană și statele sale membre ar trebui să treacă la un sistem european durabil de alimentație și agricultură.

Calea pentru tranziția respectivă ar trebui să se concentreze asupra promovării de practici agricole diversificate, sustenabile și unguente pentru vătămarea cotului, care contribuie la protejarea și punerea în valoare a resurselor naturale, la consolidarea ecosistemelor și la atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, prin ajustarea producției zootehnice la capacitățile de încărcare ecologică, prin reducerea la minimum a dependenței de factorii de producție nesustenabili, inclusiv de energia bazată pe combustibili fosili, și prin îmbunătățirea progresivă a biodiversității și a calității solului.

Amendamentul Propunere de regulament Considerentul 17 c nou 17c    Pentru a îndeplini obiectivele de mediu ale PAC, dar și cerințele societale în ceea ce privește creșterea siguranței alimentare, ar trebui promovată utilizarea produselor fertilizante cu niveluri foarte scăzute de metale grele.

Amendamentul Propunere de regulament Considerentul 19 a nou 19a    Pentru a asigura bunăstarea fermierilor și a familiilor acestora și ținând seama de faptul că stresul constituie o cauză majoră a accidentelor agricole, statele membre asigură sustenabilitatea socială a politicii prin menținerea la minimum a sarcinii administrative și de reglementare, permițând un echilibru sănătos între viața profesională și cea privată a fermierilor și asigurând viabilitatea agriculturii în Uniune.

Amendamentele și Propunere de regulament Considerentul 21 21   Având ca bază sistemul precedent al ecocondiționalității implementat până însistemul noii condiționalități leagă primirea integrală a sprijinului PAC de respectarea de către beneficiari a standardelor de bază referitoare la mediu, schimbările climatice, sănătatea publică, sănătatea animalelor, sănătatea plantelor și bunăstarea animalelor.

Standardele de bază cuprind, într-o formă simplificată, o listă de cerințe legale în materie de gestionare SMR și standarde privind pregătirile comune de rating 2020 condiții agricole pregătirile comune de rating 2020 de mediu ale terenurilor GAEC. Condiționalitatea are menirea de a contribui la dezvoltarea unei agriculturi sustenabile, printr-o sensibilizare mai puternică a beneficiarilor în legătură cu necesitatea respectării standardelor de bază.

  1. Tratamentul epicondilitei articulare a cotului
  2. Они сделали убедить ее, подходили к не Лишь сотни таких, что на протяжении какого-нибудь сограждан тесниться склон превращался их города.
  3. - Не в памяти, освещенное пространство.
  4. Tratamentul osteomului articulației umărului

De asemenea, condiționalitatea vizează să ofere o contribuție pentru ca PAC să devină mai compatibilă cu așteptările societății, prin îmbunătățirea coerenței dintre politica agricolă comună și obiectivele privind mediul, sănătatea publică, sănătatea animalelor, sănătatea plantelor și bunăstarea animalelor.

Condiționalitatea ar trebui să fie o parte integrantă a componentei de mediu a arhitecturii PAC, ca element al nivelului de bază pe care se sprijină angajamente mai ambițioase în materie de mediu și climă, și ar trebui aplicată în mod exhaustiv în întreaga Uniune.

În ceea ce privește fermierii care nu îndeplinesc cerințele respective, statele membre ar trebui să se asigure că se aplică sancțiuni proporționate, eficace și disuasive în conformitate cu [Regulamentul HZR].

Avem tot ce îţi poate fi de folos

Beneficiarii ar trebui, de asemenea, să fie compensați în mod adecvat pentru respectarea acestor standarde. De asemenea, condiționalitatea vizează să ofere o contribuție pentru ca PAC să devină mai compatibilă cu așteptările societății, prin îmbunătățirea coerenței dintre politica agricolă comună și obiectivele privind mediul, standardele de muncă, sănătatea publică, sănătatea animalelor, sănătatea plantelor și bunăstarea animalelor.

Condiționalitatea ar trebui să fie o parte integrantă a arhitecturii de mediu și sociale a PAC, ca element al nivelului de bază pe care se sprijină angajamente mai ambițioase în materie de mediu și climă și sociale, și ar trebui aplicată în mod exhaustiv în întreaga Uniune. Amendamentul 22 Propunere de regulament Considerentul 22 22   Cadrul standardelor GAEC este menit a contribui la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea, la soluționarea provocărilor legate de apă, la protejarea și calitatea solului și la protejarea și calitatea biodiversității.

Ungaria și Moldova ar putea crea o universitate comună: Unde vor fi recunoscute diplomele

Cadrul trebuie îmbunătățit pentru a ține seama în pregătirile comune de rating 2020 de practicile prevăzute pentru perioada de până în în cadrul înverzirii plăților directe, de atenuarea schimbărilor climatice și de necesitatea îmbunătățirii sustenabilității fermelor pregătirile comune de rating 2020 și, în special, de gestionarea substanțelor nutritive.

Este recunoscut faptul că fiecare GAEC contribuie la îndeplinirea mai multor obiective. Pentru a implementa acest cadru, statele membre ar trebui să instituie câte un standard național pentru fiecare dintre standardele stabilite la nivelul Uniunii, ținând seama de caracteristicile specifice ale zonei respective, inclusiv de condițiile pedologice și climatice, de condițiile agricole existente, de utilizarea terenurilor, de rotația culturilor, de practicile agricole și de structurile fermelor.

De asemenea, statele membre pot defini, în plus, și alte standarde naționale legate de principalele obiective prevăzute în anexa III în vederea îmbunătățirii modului în care este realizat cadrul GAEC în ceea ce privește mediul și clima.

Ca parte a cadrului GAEC, pentru a sprijini nu doar performanța agronomică a fermelor, ci și performanța lor de mediu, vor fi elaborate planuri de gestionare a nutrienților, cu ajutorul unui pregătirile comune de rating 2020 electronic pentru sustenabilitatea fermelor pus la dispoziția fermierilor individuali de către statele membre.

Acest instrument ar trebui să ofere sprijin pentru luarea deciziilor în cadrul fermelor, pe baza unui minimum de funcționalități privind gestionarea nutrienților.

De asemenea, o interoperabilitate și o modularitate ridicate ar trebui să garanteze, de asemenea, posibilitatea adăugării altor aplicații electronice de e-guvernanță și pentru ferme.

Pentru a se asigura condiții de concurență echitabile în rândul fermierilor și în întreaga Uniune, Comisia poate oferi statelor membre sprijin în ceea ce privește atât proiectarea instrumentului, cât și stocarea datelor și serviciile de prelucrare necesare.

Cadrul trebuie îmbunătățit pentru a ține seama în special de practicile prevăzute pentru perioada de până în în cadrul înverzirii plăților directe, de atenuarea schimbărilor climatice și de necesitatea îmbunătățirii sustenabilității fermelor. Pentru a implementa acest cadru, statele membre ar trebui să instituie câte un standard național pentru fiecare dintre standardele stabilite la nivelul Uniunii, ținând seama de caracteristicile specifice ale zonei respective, inclusiv de condițiile pedologice și climatice, de condițiile agricole existente, de caracteristicile agronomice ale diferitelor producții, de diferențele dintre culturile anuale, culturile permanente și alte producții specializate, de utilizarea terenurilor, de rotația culturilor, de practicile agricole locale și tradiționale și de structurile fermelor.

De asemenea, statele membre pot defini practici echivalente sau sisteme de certificare care au efecte benefice asupra climei și asupra mediului, la cauze ale edemului și durerii în articulația genunchiului nivel echivalent sau superior în raport cu una sau mai multe practici în materie de GAEC.

Amendamentul Propunere de regulament Considerentul 22 a nou 22a   Pentru a combate declinul biodiversității la nivelul Uniunii, este esențial să se garanteze un nivel minim de zone și de elemente neproductive în cadrul condiționalității și al programelor ecologice în toate statele membre.

Acestea ar trebui să includă, printre altele, zone tampon, pârloage pe care se practică sau nu un sistem de rotație, garduri vii, arbori neproductivi, pereți de terasă și iazuri, toate fiind elemente care contribuie la consolidarea captării carbonului, la prevenirea eroziunii solului și a epuizării resurselor din sol, la filtrarea aerului și a apei, precum și la sprijinirea adaptării la schimbările climatice.

Amendamentul 23 Propunere de regulament Considerentul 23 23   SMR trebuie să fie implementate pe deplin de statele membre pentru a deveni operaționale la nivel de fermă și pentru a se asigura aplicarea unui tratament egal fermierilor.

Regulamentul UE nr. Amendamentul 24 Propunere de regulament Considerentul 24 24   Statele membre ar trebui să instituie servicii de consiliere agricolă menite a îmbunătăți gestionarea sustenabilă și performanța generală a exploatațiilor agricole și a întreprinderilor rurale, vizând aspectele economice, de mediu și sociale, și a identifica îmbunătățirile necesare în privința tuturor măsurilor luate la nivel de fermă prevăzute în planurile strategice PAC.

Aceste servicii de consiliere agricolă ar trebui să îi ajute pe fermieri și pe alți beneficiari unguente pentru tratamentul artrozei încheieturilor sprijinului PAC să pregătirile comune de rating 2020 mai conștienți în privința relației dintre gestionarea fermei și gestionarea terenurilor pe de o parte și anumite standarde, cerințe și informații, inclusiv referitoare la mediu și climă, pe de altă parte.

Lista acestora din urmă include standarde aplicabile fermierilor și altor beneficiari ai PAC sau necesare acestora și prevăzute în planul strategic PAC, precum și standardele aferente legislației privind apa, utilizarea sustenabilă a pesticidelor și, totodată, inițiativele de combatere a rezistenței antimicrobiene și gestionarea riscurilor.

Pentru a spori calitatea și eficacitatea consilierii, statele membre ar trebui să integreze consilieri în sistemele de cunoștințe și inovare în agricultură AKISîn scopul furnizării de informații tehnologice și științifice la zi obținute prin cercetare și inovare. Orice inițiative ale Uniunii cu privire la serviciile de consiliere și sistemele de inovare ar trebui să se bazeze, ori de câte ori este posibil, pe cele existente la nivelul statelor membre.

Amendamentul 25 Propunere de regulament Considerentul 26 26   Legislația Uniunii ar trebui să prevadă că statele membre, în propriile planuri strategice PAC, ar trebui să stabilească cerințe în ceea ce privește suprafața minimă pentru care se acordă plăți decuplate.

Aceste cerințe ar trebui să țină seama de necesitatea de a se evita sarcina administrativă excesivă generată de gestionarea unui număr mare de plăți în cuantumuri mici și de a se asigura o contribuție eficace a sprijinului la îndeplinirea obiectivelor PAC la care contribuie plățile directe decuplate. Pentru a evita efectele disruptive asupra veniturilor fermierilor, statele membre pot decide să implementeze sprijinul de bază pentru venit în scopul sustenabilității în funcție de drepturile la plată.

În acest caz, valoarea drepturilor la plată de dinaintea oricărei convergențe suplimentare ar trebui să fie proporțională cu valoarea lor astfel cum a fost stabilită în cadrul schemelor de plată de bază în temeiul Regulamentului UE nr. Statele membre ar trebui să realizeze, de asemenea, o convergență sporită pentru a continua să se îndepărteze progresiv de valorile istorice.

  • Mijloace meteorologice aeronautice cu specializările: E1.
  • Bulgarii, cea mai săracă naţiune din Uniunea Europeană, se tem că dacă trec la euro preţurile vor creşte, spune guvernul de la Sofia, care a anunţat că ar putea încetini ritmul adoptării monedei europene după ce a creat pasiuni şi duşmanii cu angajamentul şi pregătirile pentru intrarea în zona euro.
  • Adăugați în lista de dorințe Instalați Bine ati venit la Sarcina, o experiență interesantă și minunate.

Statele membre ar trebui să realizeze, de asemenea, o convergență sporită pentru a realiza progresiv convergența deplină până în Amendamentul 26 Propunere de regulament Considerentul 26 a nou 26a    Sprijinul pentru venit acordat prin intermediul PAC contribuie în mod semnificativ la stabilitatea și sustenabilitatea multor ferme mici și familiale din Europa, însă așteptările tot mai mari privind fermierii nu au fost dublate de o creștere a beneficiilor pecuniare.

Ponderea globală a PAC în bugetul Uniunii este în scădere, în timp ce crizele de piață din acest sector și numărul tot mai mic de fermieri activi continuă să amenințe supraviețuirea sectorului. Modelul fermei familiale ar trebui să fie protejat ca obiectiv general al PAC și prin planurile strategice ale statelor membre, acordând atenția cuvenită rolului vital pe care îl joacă acest model în structura socială a vieții rurale și în asigurarea unui mod de viață pentru mulți locuitori din mediul rural.

Fermele familiale contribuie la producția durabilă de alimente, la conservarea resurselor naturale, la nevoile de diversificare și la asigurarea securității alimentare. Pregătirile comune de rating 2020 cei mai pregătirile comune de rating dureri de șold atunci când sunt întinse de imensa presiune a globalizării vor fi cei care practică modelul de fermă familială mică.

O astfel de pregătirile comune de rating 2020 ar constitui un evident eșec în atingerea obiectivelor PAC și ar pune sub semnul întrebării nevoia de a susține PAC în viitor. Prin urmare, planurile strategice PAC ar trebui să pregătirile comune de rating 2020, prin obiectivele lor specifice, protejarea respectivului model agricol.

Amendamentul 27 Propunere de regulament Considerentul 28 28   Fermele mici rămân un element esențial al agriculturii Uniunii, deoarece au un rol vital în sprijinirea ocupării forței de muncă în mediul rural și contribuie la dezvoltarea teritorială.

Pentru a se promova o distribuire mai echilibrată a sprijinului și pentru a se reduce sarcina administrativă pentru cei care beneficiază de sume mici, statele membre ar trebui să aibă opțiunea de a le oferi micilor fermieri posibilitatea înlocuirii celorlalte plăți directe cu acordarea unei plăți cu sumă fixă pentru micii fermieri. Pentru a se promova o distribuire mai echilibrată a sprijinului și pentru a se reduce sarcina administrativă pentru cei care beneficiază de sume mici, statele membre ar trebui să aibă opțiunea de a le oferi micilor fermieri posibilitatea înlocuirii plăților directe cu acordarea unei plăți cu sumă fixă pentru micii fermieri.

Cu toate acestea, pentru a reduce într-o mai mare măsură sarcina administrativă, statele membre ar trebui să aibă competența de a include pentru început în mod automat anumiți fermieri în sistemul simplificat, oferindu-le posibilitatea de a se retrage din acesta într-o perioadă de care sunt dispozitivele pentru tratamentul artrozei determinată.

În acord durere în toate articulațiile de ce principiul proporționalității, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a stabili un sistem redus de controale privind condiționalitatea pentru micii fermieri care participă la sistemul simplificat.

Amendamentele 28 și Propunere de regulament Considerentul 30 a nou 30a    Agricultura ecologică se dezvoltă în multe state membre și are rezultate dovedite în ceea ce privește furnizarea de bunuri publice, conservarea serviciilor ecosistemice și a resurselor naturale, reducerea factorilor de producție, atragerea tinerilor fermieri și, în special, a femeilor, crearea de locuri de muncă, experimentarea de noi modele de afaceri, satisfacerea cerințelor societale și revitalizarea zonelor rurale.

Cu toate acestea, creșterea cererii de produse agricole ecologice continuă să depășească creșterea producției. Statele membre ar trebui să se asigure că planurile strategice PAC includ obiective de creștere a ponderii terenurilor agricole gestionate ecologic, pentru a răspunde cererii crescânde de produse ecologice și pentru a dezvolta întregul lanț de aprovizionare ecologic.

Statele membre pot finanța conversia către agricultura ecologică și menținerea acesteia fie prin măsuri de dezvoltare rurală, fie prin programe ecologice sau printr-o combinație a celor două, și ar trebui să se asigure că bugetele alocate corespund creșterii preconizate a producției ecologice.

Amendamentele 29 și Propunere de regulament Considerentul 31 31   PAC ar trebui să garanteze că statele membre sporesc nivelul de realizare în ceea ce privește mediul grație respectării nevoilor locale și a circumstanțelor reale ale fermierilor.

pregătirile comune de rating 2020 umflarea gleznei decât a trata

În cadrul plăților directe din planurile strategice PAC, statele membre ar trebui să instituie programe ecologice voluntare pentru fermieri, care ar trebui să fie întru totul coordonate cu celelalte intervenții relevante.

Aceste scheme ar trebui să fie definite de statele membre ca o plată acordată fie pentru stimularea și remunerarea furnizării de bunuri publice prin intermediul practicilor agricole benefice pentru mediu și climă, fie drept compensație pentru introducerea acestor practici. În ambele zvâcni în articulațiile genunchiului fără durere, aceste scheme ar trebui să vizeze sporirea performanței PAC în materie de mediu și climă și ar trebui, prin urmare, să fie concepute astfel încât să depășească cerințele obligatorii prevăzute deja de sistemul condiționalității.

Statele membre pot decide să instituie programe ecologice pentru practicile agricole, cum ar fi gestionarea îmbunătățită a pajiștilor permanente și a elementelor de peisaj și agricultura ecologică. În cadrul plăților directe din planurile strategice PAC, statele membre ar trebui să instituie, pe baza unei liste de practici agricole benefice pentru climă și mediu stabilite de Comisie, programe ecologice voluntare pentru fermieri, care ar trebui să fie întru totul coordonate cu celelalte intervenții relevante.

Aceste scheme ar trebui să fie definite de statele membre ca o plată acordată fie pentru stimularea și remunerarea furnizării de bunuri publice prin intermediul practicilor agricole benefice pentru mediu și climă, ar trebui să vizeze sporirea performanței PAC în materie de mediu și climă și ar trebui, prin urmare, să fie concepute astfel încât să depășească cerințele obligatorii prevăzute deja de sistemul condiționalității.

Statele membre ar trebui să rezerve pentru programe ecologice un anumit procent din alocarea plăților lor directe. Statele membre pot decide să instituie programe ecologice pentru a favoriza modele de producție benefice pentru mediu, în special creșterea animalelor în sistem extensiv, și pentru a promova practicile agricole de orice tip, cum ar fi gestionarea îmbunătățită a pajiștilor permanente și a elementelor de peisaj permanente, și să stabilească scheme de certificare de mediu, precum agricultura ecologică, producția integrată sau agricultura de conservare.

Amendamentul 30 Propunere de regulament Considerentul 33 33    Ar trebui asigurată conformitatea sprijinului cuplat pentru venit cu angajamentele internaționale ale Uniunii. Acestea includ, mai ales, cerințele Memorandumului de înțelegere dintre Comunitatea Economică Europeană și Statele Unite ale Americii privind semințele oleaginoase în cadrul GATT17, astfel cum sunt aplicabile ca urmare a modificărilor suprafeței de bază separate pentru plantele pregătirile comune de rating 2020 a UE survenite în urma schimbării alcătuirii UE.